Kesto

14 viikkoa

Osallistujamäärä

10-25 henkilöä

Kenelle

Ryhmä soveltuu erityisesti sinulle, joka haluat lisätä itsetuntemustasi ja työstää omia tavoitteitasi anonyymissä naisten vertaisryhmässä ja koet luontevaksi ilmaista itseäsi kirjoittamalla. Ryhmään voi osallistua kellonajasta riippumatta. Jos omat voimavarasi osallistua ryhmään mietityttävät, olethan yhteydessä ryhmän ohjaajaan.

Toteutus

Suljettu ryhmä toimii Naistenkartanon verkkoympäristössä, jonne saat linkin ilmoittauduttuasi. Kurssialueella julkaistaan kerran viikossa uusi aihe alustuksineen ja pohdittavine kysymyksineen sekä viikon aihetta tukevia harjoitustehtäviä.

Osallistumismaksu

40 €

Materiaali

Kirjoitustehtävät (alustusteksti, pohdintakysymykset), aiheita tukevia
harjoitustehtäviä ja muuta materiaalia.

Osallistuminen ja vertaistuki

Tehtävään voi kirjoittaa itselle sopivana ajankohtana, kuitenkin viikon sisällä tehtävänannosta. Omia ajatuksia voi jakaa sen verran, kun itsestä tuntuu hyvältä. Samaan tehtävään voi kirjoittaa useamman viestin. Tällä kurssilla vertaisuus syntyy aktiivisesta osallistumisesta, omien ajatusten jakamisesta ja toisten kuuntelusta. Muiden tekstien säännöllinen lukeminen auttaa peilaamaan omia ajatuksia muiden ajatuksiin. Tätä kautta vertaisuuden kokemukset vahvistuvat, voi saada samaistumisen kokemuksia tai uutta näkökulmaa.

NOVAT-työskentelyn vaiheet

Ryhmän käynnistys: ennakkotehtävään ja itsearviointikyselyyn vastaaminen sekä kurssimateriaaliin tutustuminen.

Viikoittaiseen kirjoitustehtävään vastaaminen, jota tukevat vapaasti sovellettavat harjoitustehtävät, muiden kirjoitusten peilaaminen omaan elämään.

Ryhmän päätös: Oman prosessin reflektointi sekä itsearviointikyselyyn ja palautekyselyyn vastaaminen.

Lue lisää NOVAT-ohjelmasta!


Kasvuportaat

NOVAT-ohjelma etenee kuuden kasvuportaan avulla, jotka tukevat myönteisten muutosten ja omien tavoitteiden saavuttamista. Jokaisella portaalla käsitellään siihen kuuluvat aiheet.

1. PORRAS

Hyväksyntä

AIHE 1

Aihe 1. Kasvukohdat, haasteet ja tavoitteet

2. PORRAS

Nykytilanteen tarkastelu

AIHEET 2-5

Aihe 2. Tunteet
Aihe 3. Elämänasenne
Aihe 4. Huolehtimisesta irtautuminen
Aihe 5. Nykyhetkessä eläminen

3. PORRAS

Katseen kääntäminen voimavaroihin

AIHEET 6-9

Aihe 6. Myönteisten ajatusten vahvistaminen
Aihe 7. Itsemyötätunto – Oman epätäydellisyyden hyväksyminen ja itseen ystävystyminen
Aihe 8. Omat tarpeet, omat rajat

4. PORRAS

Uudenlaiset asenteet arjessa

AIHEET 10-11

Aihe 9. Pienet onnen hetket
Aihe 10. Innostuminen – Yhteys sisäiseen lapseen

5. PORRAS

Toimivat ihmissuhteet

AIHE 12

Aihe 11. Suhde itseen ja toimivat ihmissuhteet

6. PORRAS

Rohkeasti ainutlaatuinen

AIHE 13

Aihe 12. Vastuun ottaminen omasta elämästä
Aihe 13. Kasvuun sitoutuminen – Kohti itseni näköistä elämää


Ryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet

Tutustuthan ryhmän sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin ennen kuin ilmoittaudut ryhmään.

Säännöt

 1. Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä toimitaan luottamuksellisesti
  eikä ryhmässä kerrotuista asioista puhuta ulkopuolisille tai osallistujien kesken
  yksityisviestein.
 2. Jäsenten tasavertaisuus. Jokainen määrittelee itse oman identiteettinsä ja naiseutensa.
  Ryhmät ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi,
  tulla kuulluiksi ja toisaalta velvollisuus kuunnella muita. Kaikkien asiat ja ongelmat ovat
  yhtä tärkeitä!
 3. Vertaistukeen nojaava oman kasvun prosessi. Kirjoittaen NOVAT on tavoitteellisesti
  etenevä prosessi, jossa jokaisella on oikeus keskittyä tutkimaan suhdetta omaan itseen.
  Kun jakaa omaan itseen ja omaan elämään liittyviä ajatuksia, kokemuksia ja oivalluksia
  toisille osallistujille, antaa samalla heille samaistumisen ja vertaisuuden kokemuksia.
 4. Sitoutuminen. Aktiivinen osallistuminen viikoittaisten tehtävien työstämiseen, omien
  kokemusten jakaminen ja toisten tarinoiden kuuntelu vahvistavat vertaisuuden
  kokemuksia ja vuorovaikutusta ryhmässä. Mitä sitoutuneemmin jokainen on mukana
  koko prosessin ajan, sitä antoisammaksi NOVAT-ryhmän yhteinen matka muodostuu.
 5. Turvallinen tila omalle pohdinnalle. Jokaiselle annetaan tilaa tehdä omat pohdintansa,
  eikä muita saa neuvoa, syytellä tai arvostella. Omissa vastauksissa käytetään ”minäkieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa. Hyvääkin tarkoittavat neuvot
  voivat tuntua ikäviltä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on,
  että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita
  vastauksia tarjoamalla. Vertaisuuden kokemukset syntyvät tästä yhteisestä jakamisesta.
  Kurssiympäristöä ei ole tarkoitettu perinteiseksi keskustelupalstaksi, jossa yleisesti
  kommentoidaan toisten kirjoituksia tai otetaan niihin kantaa.
 6. Myötätunnon osoittaminen. Vaikka teksteissä keskitytään oman kokemuksen
  jakamiseen, toisille voi osoittaa myötätuntoa ja heitä voi kannustaa (tämä on myös
  suotavaa). Oman kirjoituksen aloituksen voi muotoilla esimerkiksi seuraavasti: ”Tuo mitä
  kerroit, on tosi samaistuttavaa […] ”. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen
  tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa […]”. Toisen lohduttaminen ei tule olla oman
  kirjoituksen keskiössä eikä muiden murheita tule ottaa omaksi taakakseen. NOVATryhmässä on lupa olla itseään varten ja harjoitella rajojen asettamista, kunhan sen tekee
  toisia kunnioittaen.

Toimintaperiaatteet

 1. Kirjoittaen-NOVAT -ryhmässä työstetään suhdetta omaan itseen ja omaan elämään itselle asetettujen tavoitteiden sekä viikoittain etenevien pohdintatehtävien ja vapaaehtoisesti hyödynnettävien harjoitustehtävien avulla. Ryhmä ei korvaa
  ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä. Jos oma elämäntilanne kriisiytyy
  ryhmätoiminnan aikana, olisi tärkeää hakea myös muuta apua.
 2. Ryhmä toimii Naistenkartanon verkkoympäristössä. Ryhmä sulkeutuu käynnistymisen jälkeen eivätkä ulkopuoliset henkilöt pääse lukemaan kirjoittelua suljetussa ryhmässä. Ryhmään voi halutessaan osallistua anonyymisti nimimerkillä.
 3. Uusi pohdintatehtävä julkaistaan kurssialueella kerran viikossa 14 viikon ajan. Annettua tehtävää voi työstää julkaisuhetkestä viikon ajan itselle sopivana ajankohtana. Jokaiseen tehtävään voi kirjoittaa useamman viestin. Suosittelemme jakamaan omia ajatuksia uuteen tehtävään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa viikkoa ja lukemaan säännöllisesti myös muiden ryhmäläisten kirjoittelua.
 4. Ryhmien ohjaajana toimii Veera Heinonen. Hänen lisäkseen ryhmän taustalla toimii muut Naistenkartanon ammattilaiset. Ryhmässä toimitaan pääosin itseohjautuvasti, mutta
  ohjaaja seuraa säännöllisesti kurssitehtäviin kirjoittelua ja on mukana varmistamassa,
  että yhteisiä sääntöjä noudatetaan ja jokaisella on turvallinen olo osallistua kurssille. Ohjaajaan voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kaikissa omaan vointiin ja ryhmään liittyvissä kysymyksissä, huolissa ja pohdinnoissa. Ohjaajan vastuulla on myös reagoida mahdollista huolta aiheuttaviin asioihin ryhmässä. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. tilanteet, jossa ryhmän sääntöjä ei noudateta tai jos nousee huoli pelkän vertaistuen riittävyydestä.
 5. Poissaolosta ilmoittaminen on tärkeää ryhmän tiiviyden kannalta, joten siitä tulisi
  ilmoittaa kurssin ohjaajalle sähköpostitse. Mahdollisten poissaolojen yhteydessä tiettyyn tehtävään voi kirjoittaa oman kirjoituksensa myös jälkikäteen.
 6. Jos oma elämäntilanne muuttuu ja kurssin suorittaminen syystä tai toisesta keskeytyy,
  pyydämme ilmoittamaan asiasta ryhmän ohjaajalle. Jos jättää yli kolme kertaa
  kirjoittamatta viikoittaiseen tehtävään ilmoittamatta siitä ohjaajalle tai muulle ryhmälle, tällöin ryhmäläisen katsotaan keskeyttäneen kurssin ja hänen jäsenyytensä päättyy suljetussa ryhmässä.