fbpx

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden sanasto naiserityisessä työssä

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden sanasto naiserityisessä työssä

Tällä sivulla on koottuna seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvää sanastoa naiserityisen työn kentältä.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä termejä avataan laajemmin omissa erillisissä kappaleissaan. Perheiden ja suhteiden moninaisuutta on avattu sivun viimeisessä osiossa. Löydät lisää tietoa termeistä muun muassa Setan, Trasekin tai THL:n sivuilta.

Itsemäärittelyoikeus kuuluu jokaiselle. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden identiteetteihin liittyy ennen kaikkea yksilöllisyys. Kukaan ei voi ulkoapäin määritellä toisen ihmisen identiteettiä.

HUOM! Termeistä löytyy lukuisia tulkintoja ja merkityksiä. Eri ihmiset määrittelevät erilaiset nimikkeet monesti jopa ristiriitaisella tavalla. Esitämme tässä määritelmiä, jotka perustuvat termeistä eniten käytettyihin merkityksiin. Tarkoituksemme ei ole sulkea pois yhtään määritelmää ja puolustamme vahvasti jokaisen omaa itsemäärittelyoikeutta ja oikeutta käyttää haluamiaan termejä.

Feminiininen

Tietyt ominaisuudet, asiat tai taidot pidetään kulttuuristen, sosiaalisten ja historiallisten normien mukaan feminiinisenä, naisellisena ja/tai naisille tyypillisenä. Sukupuolesta riippumatta henkilö voi olla feminiininen tai hänellä olla feminiinisiä piirteitä.

Feminismi

Feminismin tavoitteena on pyrkiä sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Feminismi on yhteiskunnallista analyysia, jossa tarkastellaan sukupuolittuneita valtasuhteita ja näiden vaikutuksia ihmisten elämässä sekä yhteiskunnassa. Feminismin tavoitteena on purkaa rajoittavia rakenteita, normeja ja syrjimistä, jotka perustuvat sukupuoleen.

Kasaantunut hoivavastuu

Hoivavastuulla kuvataan ilmiötä, jossa ihminen kantaa vastuuta usein itselleen läheisen ihmisen, kuten lapsen tai ikääntyvän vanhemman hoivasta. Hoivavastuu ei jakaudu kotitalouksissa tai yhteiskunnassa tasan, vaan naiset kantavat pääasiallisen vastuun toisten ihmisten hoivaamisesta. Kasaantunut hoivavastuu voi kuormittaa naisia ja haastaa heidän yhteiskunnallista osallistumistaan esimerkiksi palkkatyön osalta.

Maskuliinisuus

Tietyt ominaisuudet, asiat tai taidot pidetään kulttuuristen, sosiaalisten ja historiallisten normien mukaan maskuliinisena, miehekkäänä ja/tai miehille tyypillisenä. Sukupuolesta riippumatta henkilö voi olla maskuliininen tai olla maskuliinisia piirteitä. Yleisesti yhteiskunnassa pidetään maskuliinisia asioita, piirteitä ja ominaisuuksia arvokkaampina kuin feminiinisiä.

Metatyö

Metatyö on ennakointi-, tarkkailu-, suunnittelu-, selvittämis-, muistamis-, ja organisointityötä, joka on meta- alkuliitteen mukaisesti usein näkymätöntä. Näkymättömyydellä painotetaan sitä, että työ näkyy vasta kun se jää tekemättä, esimerkiksi pyykkiä ei voi pestä, ellei pyykinpesuainetta ole hankittu. Metatyö jakautuu usein epätasaisesti kotitalouksissa ja kaatuu nimenomaan naisen harteille.

Naiserityisyys, naiserityinen työ

Naiserityinen työ tuo esiin sukupuolen merkityksen. Se tunnistaa erilaiset haasteet, jotka liittyvät esimerkiksi naisille asetettuihin rooliodotuksiin. Naiserityisessä työssä tärkeää on avoin vuorovaikutus, vertaistuki ja koettu turvallisuus, jotka rakentavat luottamusta. Niiden avulla nainen voi tulla kuulluksi ja hänen tarpeensa voivat tulla näkyviksi. Naiserityisen työotteen omaksuminen on laadukkaan ja vaikuttavan toiminnan edellytys. Sitä voidaan räätälöidä monenlaisissa elämäntilanteissa elävien naisten tueksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Naisviha (misogynia)

Alistava, ala-arvoinen, syrjivä, vihamielinen, väkivaltainen asenne ja toiminta, joka kohdistuu tyttöihin, naisiin ja feminiiniseksi miellettyihin asioihin. Naisviha voi olla myös sisäistettyä, joka johtuu yhteiskunnan eriarvoisuudesta sukupuolien välillä, jolloin naiset näkevät ja kokevat itsensä sekä naiseutensa vähempiarvoisena tai rajoittavana tekijänä. Naisvihaa voidaan kuvata pyramidimallina, sen vahvan rakenteellisuuden vuoksi. Pyramidin pohjalla, kannattelevalla tasolla on naisvihan kieltäminen ja hiljainen hyväksyminen, kun taas pyramidinhuipulla naismurha ja tappo.

Seksismi

Tekoja ja/tai katsomuksia, jotka syrjivät, halventavat, loukkaavat tai syrjivät henkilöä hänen sukupuoli-identiteettinsa, sukupuolen ilmaisun tai sukupuolen perusteella. Helpointen selitettynä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua sukupuolen perusteella. Naisista käytetään mm; halventavia esineellistäviä nimityksiä sekä sanontoja, kuten nainen kuuluu nyrkin ja hellan väliin.

Seksuaalinen häirintä

Tasa-arvolain perusteella seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanatonta, sanallista, fyysistä, luonteeltaan ei-haluttua seksuaalista käytöstä, jolla tarkoituksenmukaisesti tai tosiasiallisesti vahingoitetaan henkilön fyysistä ja/tai henkistä koskemattomuutta. Tasa-arvolain mukaan seksuaalinen häirintä luokitellaan syrjinnäksi, joka on yleensä sukupuolittunutta. Sukupuolittunut häirintä voi olla muun muassa sukupuolen perusteella tapahtuvaa halventavaa nimittelyä tai vähättelyä.

Seksuaalivähemmistö

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, jotka ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan muita kuin heteroseksuaaleja ja jotka määrittelevät kuuluvansa seksuaalivähemmistöön. Seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä ovat mm. lesbot, homot sekä bi -ja pan-ihmiset.

Sukupuolineutraali

Termiä käytetään eri tarkoituksissa, kuten jonkin ollessa kaikille sukupuolille soveltuva tai tarkoitettu, kuten saniteettitilat. Sukupuolineutraaliutta voidaan käyttää myös kielenkäytössä, kuten sukupuolineutraalit ammattinimikkeet esim.; esihenkilö.

Sukupuolisensitiivisyys

Voidaan käyttää myös termiä sukupuolitietoisuus. Sukupuolisensitiivisyys on tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta, sukupuolen huomioon ottamista, sukupuolistereotypioiden ymmärtämistä ja tunnistamista sekä näiden kriittistä arviointia.

Sukupuolittunut väkivalta

On väkivaltaa, joka eroaa yleisyydeltään, seurauksiltaan tai muodoiltaan sukupuolen mukaan. Tilastokeskuksen mukaan (2021) 33,7 % 16–74- vuotiaista naisista, jotka ovat olleet parisuhteessa, on kokenut joskus elämänsä aikana kumppanin taholta seksuaaliväkivaltaa, fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Väestötasolla 33,7 % vastaa noin 625 000 naista.

Sukupuolivähemmistö

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt, jotka eivät koe syntymässä määriteltyä sukupuolta omakseen, joiden sukupuoli ja sen ilmaisu tai kokemus eivät vastaa yhteiskunnan normatiivisia käsityksiä sukupuolesta sekä he, jotka määrittelevät kuuluvansa sukupuolivähemmistöön.

Tasa-arvo

Jokaisella henkilöllä on yhtäläiset oikeudet ja edellytykset yhteiskunnassa. Tasa-arvo on myös vallan ja resurssien oikeudenmukaista jakautumista. Yhteiskunnallista eriarvoisuutta lisäävät ja aiheuttavat tekijät vaikuttavat sukupuolien väliseen tasa-arvoon, jonka vuoksi tarvitaan huomioonottavaa eli intersektionaalista tarkastelua sukupuolien tasa-arvon edistämiseksi.

Vähemmistöstressi

Vähemmistöstressi on krooninen stressitila, joka johtuu ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, erilaisuuden ja toiseuden kokemuksesta, ennakkoluuloista, syrjinnästä, vihamielisyydestä, väkivallasta yms. tai näiden uhasta/pelosta, jota vähemmistöryhmään kuuluvat henkilöt kokevat.

Yhdenvertaisuus

Jokainen on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, uskonnosta, kansalaisuudesta, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, terveydentilasta, vammasta, mielipiteestä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai johonkin muuhun henkilöön liittyvästä asiasta. Esimerkiksi Perustuslaissa on määritelty ihmisten yhdenvertaisuudesta.

Seksuaalisuuden moninaisuus

Seksuaalisuuden moninaisuus on jokaisen omaa henkilökohtaista kokemusta omasta seksuaalisuudestaan sekä sen monimuotoisia ilmentämismuotoja, kuten seksuaalinen suuntautuminen.

 

Aseksuaalisuus

Henkilö kokee vähän tai ei ollenkaan seksuaalista vetovoimaa muita henkilöitä kohtaan. Aseksuaaliset henkilöt voivat kokea muunlaista vetovoimaa, kuten esteettistä, romanttista ja emotionaalista. Vetovoimansa sukupuolen mukaan aseksuaali henkilö voi määritellä itsensä myös homoksi, lesboksi, heteroksi tai pan-/bi- ihmiseksi. A-spektri on yleiskäsite, joka sisältää koko aseksuaalisuuden ja aromanttisuuden kirjon. Usein Aseksuaalisuutta käytetään yläkäsitteenä, jonka spektriin kuuluu esimerkiksi demiseksuaalisuus, joka tarkoittaa, että henkilö saattaa kokea seksuaalista vetovoimaa toista kohtaan, kun on luotu vahva tunneside. Demiromanttinen tarkoittaa, että henkilö saattaa kokea romanttista vetovoimaa henkilö kohtaan vasta, kun on luonut vahvan tunnesiteen.

Biseksuaalisuus

Henkilö kokee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetovoimaa sekä eri, että samaa sukupuolta olevia kohtaan. Pan- ja Biseksuaalisuus ovat jokseenkin päällekkäisiä, panseksuaalisuus terminä on myöhemmin otettu käyttöön.

Heteroseksuaali

Henkilö tuntee/kokee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetoa muita kuin samaa sukupuolta olevia henkilöitä kohtaan. Myös jotkut ei-binääriset henkilöt määrittelevät itsensä heteroksi. Yleensä heterous mielletään miehen ja naisen väliseksi suhteeksi.

Homo

Ihminen, joka tuntee seksuaalisista ja/tai emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan. Homo-termiä käytetään myös suppeammin tarkoittamaan miestä, joka tuntee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetoa miehiä kohtaan. Jotkut ei-binäärisesti identifioituvat saattavat määritellä itsensä homoksi ja jotkut itsensä homoksi määrittelevät kokevat vetoa myös ei-binäärisiä ihmisiä kohtaan.

Homofobia

Homofobialla viitataan vihaa, pelkoa ja vastenmielisyyttä seksuaalivähemmistöjä kohtaan, joka voi näyttäytyä väheksymisenä, häirintänä, syrjintänä ja/tai väkivaltaisuutena. Homofobia on yksi rakenteellisen syrjinnän muoto.

Lesbo

Tavanomaisesti nainen, joka tuntee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetovoimaa naisia kohtaan. Osa ei-binäärisistä henkilöistä saattavat määritellä itsensä lesboksi ja jotkut lesboksi itsensä määrittelevät kokevat vetoa myös ei-binäärisiä ihmisiä kohtaan.

Panseksuaalisuus

Henkilö tuntee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetovoimaa ihmisiä kohtaan sukupuolesta riippumatta, sukupuolella ei siis ole merkitystä. Useat panseksuaalit kokevat termin vapauttavan lokeroinnista.

Sukupuolen moninaisuus

Sukupuolen moninaisuus kuvaa jokaisen omaa henkilökohtaista kokemusta omasta sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistä sekä sen monimuotoisia ilmentämismuotoja. Sukupuolen moninaisuus kattaa sekä sukupuolivähemmistöt, että -enemmistöt.

Binääri/ei-binääri

Binääri merkitsee kaksinapaista. Sukupuoli-identiteetti voi olla binäärinen tai ei- binäärinen. Binäärisellä sukupuoli-identiteetillä viitataan nainen – mies – jakoon ja ei-binääri sukupuoli-identiteetti ei sovi tähän kaksinapaiseen jakoon. Ei-binääri sukupuoli-identiteetti voi olla esim; intersukupuolinen, muunsukupuolinen.

Cis-ihminen

Henkilön sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta Cismies on määritelty syntymässä pojaksi ja cisnainen on määritelty syntymässä tytöksi.

Intersukupuolisuus

Tarkoittaa monenlaisia kehon variaatioita, jotka eivät vastaa tavanomaisia oletuksia sukupuolitetuista kehoista, joita ovat mm; sukuelimet, hormonitoiminta, kromosomit tai geneettiset tekijät. Intersukupuolisuus voi olla sukupuoli-identiteetti.

Muunsukupuolinen

Henkilö voi olla sekä nainen tai mies, jotakin niiden väliltä tai kokonaan näiden jaon ulkopuolelta. Henkilö, jotka ovat kaksinapaisen sukupuolijaon ulkopuolella eivät välttämättä koe termiä muunsukupuolinen sukupuoli-identiteetikseen. Muunsukupuolinen voi toimia kattoterminä ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille; kuten sukupuoleton, gender fluid (sukupuolijoustava), jolla tarkoitetaan, että henkilön sukupuolessa ja tämän ilmaisussa on joustavuutta sekä liukumaa.

Sukupuolen ilmaisu

Ihmiset ilmaisevat sukupuolta tiedostamatta tai tietoisesti. Se on kaikkea yksilön käyttäytymistä ja toimintaa, millä ilmaista itselleen ja muille olevansa nainen, mies, muunsukupuolinen tai jotakin muuta. Kulttuurissa sukupuolitettuja ilmaisutapoja ovat muun muassa; ilmeet ja eleet, vaatetus, puhetyyli tai muita ulkonäköön liittyviä asioita, kuten meikkaaminen.

Sukupuolen korjaus

Tarkoitetaan usein lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoansa vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Sosiaalinen ja juridinen prosessi on myös sukupuolen korjaamista. Sosiaalinen transitio tarkoittaa elämistä sukupuoli-identiteetin mukaisessa sosiaalisessa roolissa. Juridisessa sukupuolen vahvistamisessa muutetaan sukupuolimerkintä väestörekisteriin.

Sukupuoleton

Myös sukupuolettomuus saattaa olla osalle sukupuoli-identiteetti. Henkilö, joka kokee itsensä sukupuolettomaksi, voi myös määritellä itsensä agenderiksi. Agenderiys kuvataan tyypillisesti sukupuolettomuutena ja sukupuoli-identiteetin puuttumisena.

Sukupuoli

Yksilöllinen kokemus, joka on monelle merkittävä identiteetti. Sukupuoli on geneettistä, juridista, fysiologista, hormonaalista, sosiaalista, psykologista, kulttuurillista ja kehityksellistä. Sukupuolta pyritään usein selittämään ainoastaan biologian kautta, mutta sukupuoli on sitä moninaisempi ilmiö.

Sukupuolidysforia

Sukupuoliristiriidan aiheuttama kokonaisvaltainen pahan olon tunne, joka eritellään useimmiten sosiaaliseksi dysforiaksi ja kehodysforiaksi. Sosiaalinen dysforia tarkoittaa sitä, kun sosiaalisissa tilanteissa henkilö väärin sukupuolitetaan, ja se voi ilmetä mm; ahdistuksena. Kehodysforia tarkoittaa, kun henkilö kokee ahdistusta, inhoa ja vierautta kohdistuen kehon sukupuolitettuihin piirteisiin. Sukupuolitetuilla kehonpiirteillä tarkoitetaan muun muassa; sukurauhaset, hormonit, kromosomit. Ihmisten kehollisuudessa näkyy myös sukupuolen moninaisuus, mutta yhteiskunnassamme kehojen piirteet ovat sukupuolitettu. Vaikka nämä voitaisiin nähdä ensisijaisesti ihmisten piirteinä.

Sukupuoli-identiteetti

Ihmisen sisäinen kokemus ja ymmärrys sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan.

Sukupuoliristiriita

Ihmisen syntymässä määritelty sukupuoli ei vastaa hänen omaa kokemustansa omasta sukupuolestaan.

Transfeminiini

Henkilö, joka on määritelty syntymässä pojaksi, mutta hänen sukupuoli-identiteettinsa vastaa enemmän feminiinisyyttä kuin maskuliinisuutta. Hän ei koe olevansa yksiselitteisesti nainen, mutta voi samaistua naiseuteen ja sen monimuotoisiin ulottuvuuksiin.

Transfobia

Transfobialla tarkoitetaan vihaa, pelkoa ja vastenmielisyyttä transihmisiä kohtaan, joka voi näyttäytyä väheksymisenä, häirintänä, syrjintänä ja/tai väkivaltaisuutena. Transfobia on rakenteellisen syrjinnän muoto.

Transihminen

Transihminen on pääosin yleiskäsite, jolla yleensä kuvataan kaikkia, joiden sukupuolen ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti eroavat odotuksista syntymähetkellä määriteltyyn sukupuoleen. Muunsukupuoliset, transsukupuoliset ja transvestiitit luetaan usein transihmisiin, mutta tärkeää on kohdata henkilö hänen sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti. Henkilö ei välttämättä määrittele itseään transihmiseksi, jos kokee olevansa muuta kuin cissukupuolinen, joten tärkeää on kunnioittaa yksilön itsemäärittelyoikeutta.

Transmaskuliini

Henkilö, joka on määritelty syntymässä tytöksi, mutta hänen sukupuoli-identiteettinsä vastaa enemmän maskuliinista kuin feminiinistä. Hän ei koe olevansa yksiselitteisesti nainen, mutta voi samaistua useisiin mieheyden ja sen monimuotoisiin ulottuvuuksiin. Transfeminiini ja transmaskuliini voi olla identiteetti tai toisen identiteetin lisämääre.

 

Transmies

Mies, joka on määritelty syntymässä tytöksi. Syntymässä tytöksi määritelty mies voi määritellä itsensä miehenä, transtaustaisena miehenä tai transmiehenä.

Transnainen

Nainen, joka on määritelty syntymässä pojaksi. Syntymässä pojaksi määritelty nainen voi määritellä itsensä naisena, transtaustaisena naisena tai transnaisena.

Transsukupuolisuus

Sukupuoli-identiteetti ei vastaa yksilön syntymässä määriteltyä sukupuolta. Yksilö tuntee ja kokee sukupuoliristiriitaa sukupuoltansa kohtaan, joka on hänelle määritelty syntymässänsä.

Transtaustainen

Sukupuolen korjauksen jälkeen henkilö ei määrittele itseään transsukupuoliseksi. Henkilö voi halutessaan kuvata itseään esimerkiksi; transtaustaiseksi naiseksi.

Transvestisuus

Henkilöllä, jolla on tarve ilmentää ja ilmaista toista (binääristä) sukupuolta itsessään kuin mikä hänelle on määritelty syntymässä. Transvestiitin sukupuoli-identiteetti vastaa yleensä syntymässä määriteltyä sukupuolta, mutta on tärkeää kohdata hänet kyseisessä sukupuolessa, mitä hän kulloinkin ilmentää.

Perheiden ja suhteiden moninaisuus

Apilaperhe

On perhe, jossa lapsi tai lapset ovat syntyneet 2 eri perheyksikön yhteisiksi lapsiksi. Lainsäädännön vuoksi vain kaksi vanhempaa voi olla oikeudellisia vanhempia, mutta muutoin kaikki vanhemmat apilaperheissä ovat yleensä lapsen/ lasten sosiaalisia vanhempia. Apilaperhe voi olla esimerkiksi; naisparin ja miesparin muodostama perhe yhdessä.

 

Monisuhteisuus (puhekielessä non-mono)

Kattokäsite kaikille sellaisille ihmissuhdemuodoille, joissa ihminen voi olla intiimissä ja/tai romanttisessa yhteydessä enemmän kuin yhden ihmisen kanssa yhtä aikaa.

Monogamia (puhekielessä mono)

Yksiavioisuus. Ihmissuhdemuoto, jossa yhdellä ihmisellä on vain yksi kumppani ja romanttinen sekä seksuaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa on poissuljettu.

Rekisteröity parisuhde

Samaa sukupuolta olevien parien tapa antaa heidän parisuhteellensa juridinen asema sekä virallistaa se. Parisuhteen rekisteröinti oli mahdollista Suomessa alkaen vuodesta 2002 vuoteen 1.3.2017, jolloin tuli voimaan yleinen avioliitolaki. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla henkilöillä ei ole kaikkia samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla, esimerkiksi he eivät voi ottaa yhteistä sukunimeä ilman erillistä nimimuutosta tai ulkoinen adoptio ei ole mahdollista.

Sateenkaariperhe

Sateenkaariperheeksi määrittyvät lapsiperheet, perheenlisäystä pohtivat perheet tai lasta odottavat perheet, joissa on yksi tai useampi vanhempi, joka kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön.

Sisäinen/ ulkoinen adoptio

Sisäinen adoptio tarkoittaa, kun perheen sisällä ei-biologinen vanhempi adoptoi kumppaninsa biologisen lapsen. Parin täytyy olla rekisteröidyssä parisuhteessa (tai myöhemmin avioliitossa), jotta sisäinen adoptio on mahdollista toteuttaa. Ulkoinen adoptio tarkoittaa, kun lapsi adoptoidaan perheen ulkopuolelta.

 

Vanhemmuuskumppanuus

Ihmiset, jotka eivät ole parisuhteessa, jakavat lastensa vanhemmuuden.

Lähteet

Seta ry 2023. Sateenkaarisanasto.  https://seta.fi/sateenkaaritieto/sateenkaaris anasto/

Helsinki Pride-yhteisö ry 2023. Sateenkaarisanasto. https://pride.fi/tietoa-tukea/sateenkaarisanasto/

Liuhamo Laura. 2022. Epätasa-arvoinen metatyö. https://naisjarjestot.fi/epatasa-arvoinen-metatyo/

Polyamoria ja monisuhteisuus ry. 2024. Sanasto. https://polyamoria.fi/tietoa/sanasto/

THL. Tasa-arvo sanasto. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/tasa-arvosanasto

Tilastokeskus 2021. Sukupuolittunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta Suomessa 2021 Loppuraportti. https://www.stat.fi/media/uploads/sukupuolistunut_vakivalta_teemasivu/sukupuolistunut_v%C3%A4kivalta_ja_l%C3%A4hisuhdev%C3%A4kivalta_suomessa_2021_-loppuraportti.pdf

Trasek ry. Perustietoa käsitteistä: https://trasek.fi/perustietoa/kasitteita/