Teema-NOVAT

Tällä sivulla ilmoitamme tulevista Teema-NOVAT -ryhmistä ja -kursseista. Teema-NOVAT on NOVAT-ohjelmaan perustuva toimintamuotoja. Teemat ja ryhmä- sekä kurssimuodot voivat vaihdella kaudesta toiseen.


Minuus ja päihteet | 13.9.-15.11. klo 17-18.30 | Etänä | Maksuton

Tuliko kesällä tissuteltua mökillä tai istuttua terassilla? Tuntuuko päihteiden käytön kuuluminen useimpiin sosiaalisiin tilanteisiin sinusta ristiriitaiselta? Onko sinun vaikea sanoa ei? Huomaatko alkoholin, lääkkeiden tai muiden päihteiden kuuluvan rentoutumiskeinoihisi? Turrutatko tunteitasi päihteisiin? Hoidatko työuupumustasi viinillä? Toimivatko päihteet osana selviytymiskeinojasi vaikeissa elämäntilanteissa? Haluatko pohtia päihteiden roolia elämässäsi, vaikkei sinulla suurempia ongelmia päihteiden kanssa olisikaan?

Minuus ja päihteet- ryhmä tarjoaa vertaistukea omannäköisen elämän ja päihteisiin liittyvien teemojen pohdintaan, itsetuntemuksen sekä omien arvojen ja päämäärien kirkastamiseen. Ryhmästä voi saada itsemyötätuntotaitoja, omien rajojen vahvistumista ja uutta näkökulmaa omaan päihteidenkäyttöön.

Tämän maksuttoman ryhmän tavoitteena on auttaa tunnistamaan omia tarpeita ja tunteita sekä antaa uusia ajatuksia. Ryhmässä on mahdollista tarkastella omaa elettyä elämää, nykyistä elämäntilannetta ja pohtia tulevaisuutta.

 • Ajankohta: Ryhmä kokoontuu 10 kertaa (13.9-15.11. 2022 tiistaisin klo 17-18.30) Zoomissa. Yhden tapaamisen kesto 1,5 tuntia. Aloitusohjauskerrat ovat 2 tuntia.
 • Kenelle: Kaikille täysi-ikäisille naisille, jotka haluavat pohtia omaa suhdettaan päihteisiin yhdessä toisten naisten kanssa. Kunnioitamme jokaisen oikeutta määritellä itse oma naiseutensa sekä myös päihteiden käyttönsä. Tässä ryhmässä päihteidenkäyttö tarkoittaa minkä tahansa aineen (alkoholin, lääkkeiden tai muiden aineiden) käyttöä jonkinasteiseen päihtymistarkoitukseen.
 • Osallistujamäärä: 8-10 henkilöä
 • Materiaali: Sähköinen Minuus ja päihteet-käsikirja (sis. aiheita tukevia harjoitustehtäviä).
 • Toteutus: Ryhmä kokoontuu ohjaajan tuella etänä videosovelluksen välityksellä (Zoom). Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä. Kokousjärjestys ja ryhmätyöskentelyn säännöt luovat tapaamisille turvalliset raamit ja turvallisen tilan.

Säännöt ja toimintaperiaatteet

Tutustuthan sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin ennen kuin ilmoittaudut mukaan.

Säännöt

 1. Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä toimitaan luottamuksellisesti, eikä ryhmän asioista puhuta tapaamisten ulkopuolella.
 2. Yksityisyyden kunnioittamien. Kunnioitetaan jokaisen oikeutta pitää ryhmässä käyminen yksityisasiana. On hienoa, jos ryhmässä syntyy ystävyyssuhteita, mutta jokaisella on halutessaan myös oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä. Jokainen määrittelee itse, minkä verran haluaa ryhmässä kertoa itsestään.
 3. Erilaisten näkemysten kunnioittaminen. Jokainen osallistuja sitoutuu kunnioittamaan toisen osallistujan oikeutta erilaisiin näkemyksiin. NOVAT on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ohjelma.
 4. Jäsenten tasavertaisuus. Jokainen määrittelee itse oman identiteettinsä ja naiseutensa. Ryhmät ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, tulla kuulluiksi ja toisaalta velvollisuus kuunnella muita. Kaikkien asiat ja ongelmat ovat yhtä tärkeitä.
 5. Turvallinen tila omalle pohdinnalle. Jokaiselle annetaan tilaa tehdä omat pohdintansa, eikä muita saa neuvoa, syytellä tai arvostella. Puheenvuoroissa käytetään ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa. Hyvääkin tarkoittavat neuvot voivat tuntua ikäviltä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Vertaisuuden kokemukset syntyvät tästä yhteisestä jakamisesta.
 6. Myötätunnon osoittaminen. Vaikka puheenvuoroissa keskitytään oman kokemuksen jakamiseen, voi toisille oman puheenvuoron alussa osoittaa myötätuntoa ja kannustusta, esimerkiksi seuraavasti: ”Tuo mitä kerroit, on tosi samaistuttavaa/koskettavaa. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa […]”. Myötätuntoa voi osoittaa myös keskittyneellä kuuntelulla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein. Toisen lohduttamisen ei kuitenkaan tule olla oman puheenvuoron keskiössä, eikä tämän murheita ottaa omaksi taakakseen. NOVAT-ryhmässä on lupa olla itseään varten ja harjoitella rajojen asettamista, kunhan sen tekee toisia kunnioittaen.
 7. Kokousjärjestyksen noudattaminen. Kokousjärjestys luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit, siksi sitä on tärkeää noudattaa. Omaa pohdintaa usein helpottaa, jos ajatuksiaan kirjaa etukäteen hieman ylös, esimerkiksi ranskalaisin viivoin. Kynä ja paperia kannattaa varata eteensä myös tapaamisen ajaksi.
 8. Aikataulujen noudattaminen. Ryhmä etenee viikko viikolta sovitussa aikataulussa. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Jos joku ryhmäläisistä liittyy tapaamiseen myöhässä, tapaamista ei aloiteta alusta, vaan jatketaan siitä, missä ollaan menossa.
 9. Ryhmät ovat päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta vapaita tiloja. Tapaamiseen ei voi osallistua päihtyneenä.

Toimintaperiaatteet

 1. NOVAT-ohjelmassa käsitellään suhdetta omaan itseen ja omaan elämään tavoitteellisesti etenevien pohdintatehtävien ja vapaaehtoisesti hyödynnettävien harjoitustehtävien avulla. Ryhmä ei korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä. Jos oma elämäntilanne kriisiytyy ryhmän aikana, olisi tärkeää ottaa yhteyttä Naistenkartanon työntekijään ja hakea myös muuta apua.
 2. Teema-NOVAT on ryhmämuoto, joka kokoontuu joko kasvokkain tai etänä videosovelluksen välityksellä. Ryhmä toimii joko ohjatusti, vertaisohjaajan tukemana tai itsenäisesti (lisätietoja ryhmäkuvauksessa). Ohjaajan rooli on kuitenkin kevyt, ja ryhmä toimii samoin periaattein kuin ilman ohjaajaa kokoontuvat NOVAT-vertaisryhmät. Ryhmätyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä, huolissa ja pohdinnoissa voi olla kynnyksettömästi yhteydessä ryhmän ohjaajaan myös ryhmän ulkopuolella. Naistenkartanon työntekijä tukee ryhmää turvallisen ja rakentavan yhdessäolon rakentamisessa. Siksi työntekijä puuttuu tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. Ryhmässä käyminen edellyttää jokaiselta ryhmän jäseneltä sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista.
 3. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon eli puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Oman puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain. Puheenvuoron voi kuitenkin myös jättää väliin, jos siltä joskus tuntuu. NOVAT-ryhmässä vertaisuuden kokemukset syntyvät oman kokemuksen jakamisesta ja muiden kuuntelemisesta. Tapaamiset eivät ole ns. tavallisia vuorovaikutustilanteita, joissa keskustellaan vapaasti ja annetaan neuvoja ja palautetta. On luonnollista, että rutiineihin tottuminen vie hetken aikaa. Se kuuluu ryhmätyöskentelyn prosessiin.
 4. Ryhmissä lähtökohtana on toimia etunimillä. Jos haluat olla ryhmässä tätä anonyymimpi, ilmoitathan siitä Naistenkartanon henkilökunnalle.
 5. Läsnäolo ensimmäisillä tapaamiskerroilla on erityisen tärkeää luottamuksellisen ilmapiirin muodostumisen kannalta. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan kahdelle ensimmäiselle tapaamiskerralle tai vähintään toiseen niistä.
 6. Poissaoloilmoitukset. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää. On kuitenkin luonnollista, että aina ei pääse osallistumaan ryhmän tapaamiseen. Poissaoloista ilmoittaminen on tärkeää ryhmän yhteishengen ja toimivuuden kannalta. Poissaolot ilmoitetaan joko ryhmän ohjaajalle tai sitten poissaoloilmoituksia varten ryhmälle perustetaan Whatsapp- tai Signal-ryhmä. Naistenkartanon työntekijä perustaa ryhmän ja on itse siinä mukana, jolloin sovellusta voidaan käyttää myös ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Jos et halua liittyä ryhmään, ilmoitathan siitä Naistenkartanon työntekijälle. Poissaolosta voi silloin ilmoittaa Naistenkartanon työntekijän kautta. Jos et ole kolmeen peräkkäiseen kertaan ilmoittanut poissaolosta, tulkitaan se ryhmätoiminnan keskeyttämiseksi.
 7. Ryhmätoiminnan keskeyttäminen. Jos elämäntilanteesi muuttuu ja ryhmässä käyminen syystä tai toisesta keskeytyy, ilmoitathan siitä Naistenkartanon henkilökunnalle.
 8. Yhteydenpito vapaa-aikana. Jos kyseessä on etänä tapaava teema-NOVAT-ryhmä, ei ryhmäläisillä ole samanlaista mahdollisuutta jakaa yhteystietoja keskenään kuin kasvokkain tapaavilla. Jos haluat olla yhteydessä toiseen ryhmäläiseen ryhmän ulkopuolella, voi ryhmän ohjaaja toimia yhteystietojen välittäjänä. Ohjaaja välittää yhteystiedot vain kummankin osapuolen siihen suostuessa, jokaisen oikeutta yksityisyyteen kunnioittaen.

Alkavia ryhmiä

Minuus ja päihteet

 • Kokoontumiset ti 13.9.-15.11. klo 17-18.30 | Etänä
 • Ilmoittautuminen 6.9. mennessä.