Teema-NOVAT

Tällä sivulla ilmoitamme tulevista Teema-NOVAT -ryhmistä ja -kursseista. Teema-NOVAT on NOVAT-ohjelmaan perustuva toimintamuotoja. Teemat ja ryhmä- sekä kurssimuodot voivat vaihdella kaudesta toiseen.


Tanssi-liiketerapiaryhmä: Kehotietoisuus sisäisen voiman lähteenä

Kehon kautta meillä on mahdollisuus löytää syvempi yhteys itseemme. Keho ja mieli kommunikoivat jatkuvasti keskenään vaikuttaen toinen toisiinsa.

Ryhmässä virittäydymme kuulemaan, miten keholliset reaktiomme erilaisiin tilanteisiin liittyen vaikuttavat tunteisiimme, ajatuksiimme ja toimintaamme. Vahvistamme yhteyttä kehollisiin voimavaroihimme ja tutkimme, miten niitä voi käyttää apuna erilaisten vireys- ja tunnetilojen säätelyssä.

Taito säädellä omaa tilaa vaikuttaa mm. jaksamiseen ja palautumiseen, elämän hallinnan kokemukseen, rohkeuteemme toimia erilaisissa tilanteissa sekä ihmissuhteidemme laatuun.

 • Aika: to 13.4-8.6.2023. klo 14.30-16.30
 • Paikka: Kalliolan setlementtitalo
 • Osoite: Sturenkatu 11, Helsinki

Ryhmässä:

 • Vahvistetaan kehotietoisuutta ja keho-mieli yhteyttä
 • Opetellaan tunnistamaan ja säätelemään kehon ali- ja ylivireystiloja
 • Tutustutaan kehollisiin voimavaroihin
 • Harjoitellaan omien rajojen tunnistamista ja oman tilan ottamista
 • Löydetään kehollisen kokemisen kautta uusia oivalluksia itsestä ja omista ajatus- ja toimintamalleista
 • Vahvistetaan yhteyttä niin sisäiseen voimaan kuin myös lempeyteen ja hyväksyntään
 • Käytetään mahdollisesti myös kuvan tekoa ja kirjoittamista prosessin tukena
 • Voimaannutaan vuorovaikutuksessa vertaisryhmän kanssa

Ilmoittaudu mukaan

Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 14.30 – 16.30 yhteensä kahdeksan kertaa, välillä 13.4-8.6.2023. Emme tapaa helatorstaina 18.5.2023.

Ryhmään otetaan 8 osallistujaa.

Ohjaajana toimii luovan tanssin -ohjaaja ja tanssi-liiketerapian ammattiopiskelija Minja Linnala.

Tapaan jokaisen ryhmään tulijan kahden kesken etäyhteyden kautta ennen ryhmän alkua (30 min). Näin voidaan yhdessä kartoittaa ryhmän sopivuus, osallistujan odotukset ja mahdolliset muut huomioitavat asiat.

Lue lisää tanssi-liiketerapiasta: tanssiterapia.net.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Metsä-NOVAT, Tampereella 3.5.-31.5. klo 17-18.30

Metsä-NOVAT (Naiset Ovat) tarjoaa rauhoittumista, läsnäoloa ja voimaa kokeneiden ohjaajien vetämänä luonnon keskellä. Metsä-NOVATiin voit osallistua juuri sellaisena kuin olet.

Kokoonnumme säästä riippumatta. Liikumme lyhyitä matkoja, rauhallisella vauhdilla. Aiempaa kokemusta luonnossa liikkumisesta ei tarvitse olla.

Ryhmä kokoontuu kasvotusten 5 kertaa 5 viikon ajan. Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe. Ohjaaja huolehtii, että ryhmätyöskentelyn sääntöjä noudatetaan.

 • Aika: ke 3.5.-31.5. klo 17-18.30
 • Paikka: Tampere
 • Kokoontuminen: Rauhaniemessä bussi 2 päätepysäkillä
 • Osallistumismaksu: 20 € (sisältää kaikki ryhmäkerrat sekä materiaalin)

Osallistujamäärä: 5-10 henkilöä

Aiheet

 1. Mitä minulle kuuluu?
 2. Tunteiden kohtaaminen
 3. Ajatusten voima
 4. Omat rajat ja ihmissuhteet
 5. Mihin voin vaikuttaa?

 

Säännöt

 1. Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä toimitaan luottamuksellisesti, eikä ryhmän asioista puhuta tapaamisten ulkopuolella.
 2. Yksityisyyden kunnioittamien. Kunnioitetaan jokaisen oikeutta pitää ryhmässä käyminen yksityisasiana. On hienoa, jos ryhmässä syntyy ystävyyssuhteita, mutta jokaisella on halutessaan myös oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä. Jokainen määrittelee itse, minkä verran haluaa ryhmässä kertoa itsestään.
 3. Erilaisten näkemysten kunnioittaminen. Jokainen osallistuja sitoutuu kunnioittamaan toisen osallistujan oikeutta erilaisiin näkemyksiin. NOVAT on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ohjelma.
 4. Jäsenten tasavertaisuus. Jokainen määrittelee itse oman identiteettinsä ja naiseutensa. Ryhmät ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, tulla kuulluiksi ja toisaalta velvollisuus kuunnella muita. Kaikkien asiat ja ongelmat ovat yhtä tärkeitä.
 5. Turvallinen tila omalle pohdinnalle. Jokaiselle annetaan tilaa tehdä omat pohdintansa, eikä muita saa neuvoa, syytellä tai arvostella. Puheenvuoroissa käytetään ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa. Hyvääkin tarkoittavat neuvot voivat tuntua ikäviltä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Vertaisuuden kokemukset syntyvät tästä yhteisestä jakamisesta.
 6. Myötätunnon osoittaminen. Vaikka puheenvuoroissa keskitytään oman kokemuksen jakamiseen, voi toisille oman puheenvuoron alussa osoittaa myötätuntoa ja kannustusta, esimerkiksi seuraavasti: ”Tuo mitä kerroit, on tosi samaistuttavaa/koskettavaa. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa […]”. Myötätuntoa voi osoittaa myös keskittyneellä kuuntelulla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein. Toisen lohduttamisen ei kuitenkaan tule olla oman puheenvuoron keskiössä, eikä tämän murheita ottaa omaksi taakakseen. NOVAT-ryhmässä on lupa olla itseään varten ja harjoitella rajojen asettamista, kunhan sen tekee toisia kunnioittaen.
 7. Kokousjärjestyksen noudattaminen. Kokousjärjestys luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit, siksi sitä on tärkeää noudattaa. Omaa pohdintaa usein helpottaa, jos ajatuksiaan kirjaa etukäteen hieman ylös, esimerkiksi ranskalaisin viivoin. Kynä ja paperia kannattaa varata eteensä myös tapaamisen ajaksi.
 8. Aikataulujen noudattaminen. Ryhmä etenee viikko viikolta sovitussa aikataulussa. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Jos joku ryhmäläisistä liittyy tapaamiseen myöhässä, tapaamista ei aloiteta alusta, vaan jatketaan siitä, missä ollaan menossa.
 9. Ryhmät ovat päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta vapaita tiloja. Tapaamiseen ei voi osallistua päihtyneenä.

Toimintaperiaatteet

 1. NOVAT-ohjelmassa käsitellään suhdetta omaan itseen ja omaan elämään tavoitteellisesti etenevien pohdintatehtävien ja vapaaehtoisesti hyödynnettävien harjoitustehtävien avulla. Ryhmä ei korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä. Jos oma elämäntilanne kriisiytyy ryhmän aikana, olisi tärkeää ottaa yhteyttä Naistenkartanon työntekijään ja hakea myös muuta apua.
 2. Teema-NOVAT on ryhmämuoto, joka kokoontuu joko kasvokkain tai etänä videosovelluksen välityksellä. Ryhmä toimii joko ohjatusti, vertaisohjaajan tukemana tai itsenäisesti (lisätietoja ryhmäkuvauksessa). Ohjaajan rooli on kuitenkin kevyt, ja ryhmä toimii samoin periaattein kuin ilman ohjaajaa kokoontuvat NOVAT-vertaisryhmät. Ryhmätyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä, huolissa ja pohdinnoissa voi olla kynnyksettömästi yhteydessä ryhmän ohjaajaan myös ryhmän ulkopuolella. Naistenkartanon työntekijä tukee ryhmää turvallisen ja rakentavan yhdessäolon rakentamisessa. Siksi työntekijä puuttuu tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. Ryhmässä käyminen edellyttää jokaiselta ryhmän jäseneltä sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista.
 3. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon eli puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Oman puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain. Puheenvuoron voi kuitenkin myös jättää väliin, jos siltä joskus tuntuu. NOVAT-ryhmässä vertaisuuden kokemukset syntyvät oman kokemuksen jakamisesta ja muiden kuuntelemisesta. Tapaamiset eivät ole ns. tavallisia vuorovaikutustilanteita, joissa keskustellaan vapaasti ja annetaan neuvoja ja palautetta. On luonnollista, että rutiineihin tottuminen vie hetken aikaa. Se kuuluu ryhmätyöskentelyn prosessiin.
 4. Ryhmissä lähtökohtana on toimia etunimillä. Jos haluat olla ryhmässä tätä anonyymimpi, ilmoitathan siitä Naistenkartanon henkilökunnalle.
 5. Läsnäolo ensimmäisillä tapaamiskerroilla on erityisen tärkeää luottamuksellisen ilmapiirin muodostumisen kannalta. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan kahdelle ensimmäiselle tapaamiskerralle tai vähintään toiseen niistä.
 6. Poissaoloilmoitukset. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää. On kuitenkin luonnollista, että aina ei pääse osallistumaan ryhmän tapaamiseen. Poissaoloista ilmoittaminen on tärkeää ryhmän yhteishengen ja toimivuuden kannalta. Poissaolot ilmoitetaan joko ryhmän ohjaajalle tai sitten poissaoloilmoituksia varten ryhmälle perustetaan Whatsapp- tai Signal-ryhmä. Naistenkartanon työntekijä perustaa ryhmän ja on itse siinä mukana, jolloin sovellusta voidaan käyttää myös ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Jos et halua liittyä ryhmään, ilmoitathan siitä Naistenkartanon työntekijälle. Poissaolosta voi silloin ilmoittaa Naistenkartanon työntekijän kautta. Jos et ole kolmeen peräkkäiseen kertaan ilmoittanut poissaolosta, tulkitaan se ryhmätoiminnan keskeyttämiseksi.
 7. Ryhmätoiminnan keskeyttäminen. Jos elämäntilanteesi muuttuu ja ryhmässä käyminen syystä tai toisesta keskeytyy, ilmoitathan siitä Naistenkartanon henkilökunnalle.
 8. Yhteydenpito vapaa-aikana. Jos kyseessä on etänä tapaava teema-NOVAT-ryhmä, ei ryhmäläisillä ole samanlaista mahdollisuutta jakaa yhteystietoja keskenään kuin kasvokkain tapaavilla. Jos haluat olla yhteydessä toiseen ryhmäläiseen ryhmän ulkopuolella, voi ryhmän ohjaaja toimia yhteystietojen välittäjänä. Ohjaaja välittää yhteystiedot vain kummankin osapuolen siihen suostuessa, jokaisen oikeutta yksityisyyteen kunnioittaen.