Kesto

 • Mini-NOVAT kirjoittaen: 5 viikkoa

Kenelle

Kaikille naisille, jotka haluavat tutustua itseensä ja kaipaavat arkeensa tukea. Voit osallistua ryhmään anonyymisti ja kellonajasta riippumatta. NOVAT-vertaisryhmät sopivat erityisesti silloin, kun ongelmat eivät vielä/enää ole kriisiytyneet. Jos omat voimavarat osallistua ryhmään mietityttävät, olethan yhteydessä ryhmän ohjaajaan.

Osallistujamäärä

20-30 henkilöä

Materiaali

Kirjoitustehtävät (alustusteksti, pohdintakysymykset), aiheita tukevia
harjoitustehtäviä ja muuta materiaalia.

Osallistumismaksu

 • Mini-NOVAT kirjoittaen: maksuton

Toteutus

Ryhmä toteutetaan verkkoalustalla, jolle on mahdollisuus kirjautua nimimerkillä. Viikoittaisen kirjoitustehtävän voi tehdä itselle sopivana ajankohtana, kuitenkin viikon sisällä tehtävänannosta. Omia ajatuksia voi jakaa sen verran kuin itsestä tuntuu hyvältä. Samaan tehtävään voi kirjoittaa useamman viestin.

Tällä kurssilla vertaisuus syntyy aktiivisesta osallistumisesta, omien ajatusten jakamisesta ja toisten kuuntelusta. Muiden tekstien säännöllinen lukeminen auttaa peilaamaan omia ajatuksia muiden ajatuksiin. Tätä kautta vertaisuuden kokemukset vahvistuvat, voi saada samaistumisen kokemuksia tai uutta näkökulmaa.

Linkkejä

Kevään ryhmät

Seuraavat kirjoittavat NOVAT-ryhmät alkavat keväällä 2024.

 • Mini-NOVAT kirjoittaen I, 29.1.-3.3.2024
 • Mini-NOVAT kirjoittaen II, 11.3.-14.4.2024
 • Mini-NOVAT kirjoittaen III, 13.5.-16.6.2024

Ilmoittaudu mukaan


Ryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet

Tutustuthan ryhmän sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin ennen kuin ilmoittaudut ryhmään.

Säännöt

 1. Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä toimitaan luottamuksellisesti
  eikä ryhmässä kerrotuista asioista puhuta ulkopuolisille tai osallistujien kesken
  yksityisviestein.
 2. Jäsenten tasavertaisuus. Jokainen määrittelee itse oman identiteettinsä ja naiseutensa.
  Ryhmät ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi,
  tulla kuulluiksi ja toisaalta velvollisuus kuunnella muita. Kaikkien asiat ja ongelmat ovat
  yhtä tärkeitä!
 3. Vertaistukeen nojaava oman kasvun prosessi. Kirjoittaen NOVAT on tavoitteellisesti
  etenevä prosessi, jossa jokaisella on oikeus keskittyä tutkimaan suhdetta omaan itseen.
  Kun jakaa omaan itseen ja omaan elämään liittyviä ajatuksia, kokemuksia ja oivalluksia
  toisille osallistujille, antaa samalla heille samaistumisen ja vertaisuuden kokemuksia.
 4. Sitoutuminen. Aktiivinen osallistuminen viikoittaisten tehtävien työstämiseen, omien
  kokemusten jakaminen ja toisten tarinoiden kuuntelu vahvistavat vertaisuuden
  kokemuksia ja vuorovaikutusta ryhmässä. Mitä sitoutuneemmin jokainen on mukana
  koko prosessin ajan, sitä antoisammaksi NOVAT-ryhmän yhteinen matka muodostuu.
 5. Turvallinen tila omalle pohdinnalle. Jokaiselle annetaan tilaa tehdä omat pohdintansa,
  eikä muita saa neuvoa, syytellä tai arvostella. Omissa vastauksissa käytetään ”minäkieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa. Hyvääkin tarkoittavat neuvot
  voivat tuntua ikäviltä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on,
  että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita
  vastauksia tarjoamalla. Vertaisuuden kokemukset syntyvät tästä yhteisestä jakamisesta.
  Kurssiympäristöä ei ole tarkoitettu perinteiseksi keskustelupalstaksi, jossa yleisesti
  kommentoidaan toisten kirjoituksia tai otetaan niihin kantaa.
 6. Myötätunnon osoittaminen. Vaikka teksteissä keskitytään oman kokemuksen
  jakamiseen, toisille voi osoittaa myötätuntoa ja heitä voi kannustaa (tämä on myös
  suotavaa). Oman kirjoituksen aloituksen voi muotoilla esimerkiksi seuraavasti: ”Tuo mitä
  kerroit, on tosi samaistuttavaa […] ”. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen
  tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa […]”. Toisen lohduttaminen ei tule olla oman
  kirjoituksen keskiössä eikä muiden murheita tule ottaa omaksi taakakseen. NOVAT-ryhmässä on lupa olla itseään varten ja harjoitella rajojen asettamista, kunhan sen tekee
  toisia kunnioittaen.

Toimintaperiaatteet

 1. Kirjoittaen-NOVAT -ryhmässä työstetään suhdetta omaan itseen ja omaan elämään itselle asetettujen tavoitteiden sekä viikoittain etenevien pohdintatehtävien ja vapaaehtoisesti hyödynnettävien harjoitustehtävien avulla. Ryhmä ei korvaa
  ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä. Jos oma elämäntilanne kriisiytyy
  ryhmätoiminnan aikana, olisi tärkeää hakea myös muuta apua.
 2. Ryhmä toimii Naistenkartanon verkkoympäristössä. Ryhmä sulkeutuu käynnistymisen jälkeen eivätkä ulkopuoliset henkilöt pääse lukemaan kirjoittelua suljetussa ryhmässä. Ryhmään voi halutessaan osallistua anonyymisti nimimerkillä.
 3. Uusi pohdintatehtävä julkaistaan kurssialueella kerran viikossa 14 viikon ajan. Annettua tehtävää voi työstää julkaisuhetkestä viikon ajan itselle sopivana ajankohtana. Jokaiseen tehtävään voi kirjoittaa useamman viestin. Suosittelemme jakamaan omia ajatuksia uuteen tehtävään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa viikkoa ja lukemaan säännöllisesti myös muiden ryhmäläisten kirjoittelua.
 4. Ryhmien ohjaajana toimii Veera Heinonen. Hänen lisäkseen ryhmän taustalla toimii muut Naistenkartanon ammattilaiset. Ryhmässä toimitaan pääosin itseohjautuvasti, mutta
  ohjaaja seuraa säännöllisesti kurssitehtäviin kirjoittelua ja on mukana varmistamassa,
  että yhteisiä sääntöjä noudatetaan ja jokaisella on turvallinen olo osallistua kurssille. Ohjaajaan voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä kaikissa omaan vointiin ja ryhmään liittyvissä kysymyksissä, huolissa ja pohdinnoissa. Ohjaajan vastuulla on myös reagoida mahdollista huolta aiheuttaviin asioihin ryhmässä. Tällaisia tilanteita voivat olla esim. tilanteet, jossa ryhmän sääntöjä ei noudateta tai jos nousee huoli pelkän vertaistuen riittävyydestä.
 5. Poissaolosta ilmoittaminen on tärkeää ryhmän tiiviyden kannalta, joten siitä tulisi
  ilmoittaa kurssin ohjaajalle sähköpostitse. Mahdollisten poissaolojen yhteydessä tiettyyn tehtävään voi kirjoittaa oman kirjoituksensa myös jälkikäteen.
 6. Jos oma elämäntilanne muuttuu ja kurssin suorittaminen syystä tai toisesta keskeytyy,
  pyydämme ilmoittamaan asiasta ryhmän ohjaajalle. Jos jättää yli kolme kertaa
  kirjoittamatta viikoittaiseen tehtävään ilmoittamatta siitä ohjaajalle tai muulle ryhmälle, tällöin ryhmäläisen katsotaan keskeyttäneen kurssin ja hänen jäsenyytensä päättyy suljetussa ryhmässä.