Kiinnostaako naisten NOVAT-vertaisryhmä, mutta osallistuminen mietityttää? Haluaisitko pohtia NOVAT-teemoja, mutta aika on kortilla?

Tule mukaan ohjattuun mini-NOVAT-ryhmään, joka kokoontuu viiden viikon ajan! Ryhmän voi käydä joko kasvotusten tai etänä verkossa videon välityksellä tai kirjoittaen verkkoalustalla.

Jokaiselle tapaamiselle on oma aiheensa, lyhyt alustusteksti sekä pohdintakysymyksiä. Ryhmässä ei neuvota, terapoida tai tarjoilla valmiita vastauksia, vaan keskitytään oman kokemuksen jakamiseen ja muiden kuuntelemiseen. Ohjaaja huolehtii puheenvuorojen tasapuolisesta jakautumisesta ja turvallisen tilan periaatteiden noudattamisesta.

Mini-NOVAT Kirjoittaen toimii Naistenkartanon verkkoalustalla, jolla on omat toimintaperiaatteensa. Verkossa kirjoittaen toimivien ryhmien toimintaperiaatteet löytyvät Kirjoittaen-NOVAT -alasivulta.


Kesto

5 ohjattua tapaamiskertaa kasvokkain. Yhden tapaamisen kesto 1 t 45 min.

Verkossa kirjoittaen kesto on viisi viikkoa, jolloin kustakin aiheesta on aikaa keskustella viikko.

Osallistumismaksu

Ilmainen

Kenelle

Kaikille naisille (jokaisen itsemäärittelyä kunnioittaen), jotka haluavat pohtia elämäänsä ja tutustua itseensä yhdessä muiden naisten kanssa. Ja Jokainen määrittelee itse ne asiat, joita haluaa ryhmässä työstää. NOVAT-ohjelma ei kuitenkaan korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai sovi vakavasti kriisiytyneeseen elämäntilanteeseen. Ryhmä soveltuu erityisesti sinulle, joka haluat tutustua NOVAT-teemoihin ja NOVAT-ryhmätyöskentelyyn, mutta et tässä vaiheessa halua sitoutua pidempikestoiseen ryhmään.

Osallistujamäärä

5-10 henkilöä kasvokkaisessa ryhmässä

10-25 henkilöä kirjoittaen verkossa

Materiaali

Mini-NOVAT-käsikirja (sisältää myös aiheita tukevia harjoitustehtäviä). Tuloste kasvokkaiselle ryhmälle, PDF-tiedosto etäryhmälle.

Toteutus

Ryhmä kokoontuu ohjatusti joko kasvotusten tai etänä, Zoom-videosovelluksen tai Naistenkartanon verkkoalustan kautta. Jokaiselle tapaamiselle on oma aihe, alustusteksti ja pohdintakysymyksiä. Ohjaaja huolehtii, että ryhmätyöskentelyn sääntöjä noudatetaan.

Zoom-videosovelluksessa ollaan kasvokkain etänä, verkkoalustalla ryhmä toteutuu kirjoittaen ilman kasvokkaisia tapaamisia. Verkkoalustalla kirjoittavaan ryhmään on mahdollista osallistua täysin anonyymisti.

Aiheet:

 1. Mitä minulle kuuluu?
 2. Tunteiden kohtaaminen
 3. Ajatusten voima
 4. Omat rajat ja ihmissuhteet
 5. Mihin voin vaikuttaa?

NOVAT-työskentelyn vaiheet

 • 5 ohjattua tapaamista tai viikkokeskustelua verkossa kirjoittaen
 • alku- ja loppukysely

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin tästä.

Lue lisää NOVAT-ohjelmasta!


Ryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet

Tutustuthan ryhmän sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin ennen kuin ilmoittaudut ryhmään.

Toimintaperiaatteet NOVAT-ryhmien toimimiselle verkkoympäristössä kirjoittamalla löytyvät Kirjoittaen-NOVAT -alasivulta.

Säännöt

 1. Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä toimitaan luottamuksellisesti, eikä ryhmän asioista puhuta ryhmätapaamisten ulkopuolella.
 2. Yksityisyyden kunnioittamien. Kunnioitetaan jokaisen oikeutta pitää ryhmässä käyminen yksityisasiana. On hienoa, jos ryhmässä syntyy ystävyyssuhteita, mutta jokaisella on halutessaan myös oikeus rajata ryhmässä käynti muun elämän piiristä erilliseksi – tapaamiset ja kohtaaminen tapahtuvat tällöin vain ryhmässä. Jokainen määrittelee itse, minkä verran haluaa ryhmässä kertoa itsestään.
 3. Erilaisten näkemysten kunnioittaminen. Jokainen osallistuja sitoutuu kunnioittamaan toisen osallistujan oikeutta erilaisiin näkemyksiin. NOVAT on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ohjelma.
 4. Jäsenten tasavertaisuus. Jokainen määrittelee itse oman identiteettinsä ja naiseutensa. Ryhmät ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi, tulla kuulluiksi ja toisaalta velvollisuus kuunnella muita. Kaikkien asiat ja ongelmat ovat yhtä tärkeitä.
 5. Turvallinen tila omalle pohdinnalle. Jokaiselle annetaan tilaa tehdä omat pohdintansa, eikä muita saa neuvoa, syytellä tai arvostella. Puheenvuoroissa käytetään ”minä-kieltä”, jotta painopiste pysyy omassa kokemuksessa. Hyvääkin tarkoittavat neuvot voivat tuntua ikäviltä ja viedä huomiota pois omasta kasvuprosessista. Tavoitteena on, että oivallukset syntyvät oman pohdinnan kautta ja muita kuuntelemalla, ei valmiita vastauksia tarjoamalla. Vertaisuuden kokemukset syntyvät tästä yhteisestä jakamisesta.
 6. Myötätunnon osoittaminen. Vaikka puheenvuoroissa keskitytään oman kokemuksen jakamiseen, voi toisille oman puheenvuoron alussa osoittaa myötätuntoa ja kannustusta, esimerkiksi seuraavasti: ”Tuo mitä kerroit, on tosi samaistuttavaa/koskettavaa. Olen joskus ollut samankaltaisessa tilanteessa/olen tällä hetkellä vastaavassa tilanteessa […]”. Myötätuntoa voi osoittaa myös keskittyneellä kuuntelulla sekä myötätuntoisin elein ja ilmein. Toisen lohduttamisen ei kuitenkaan tule olla oman puheenvuoron keskiössä, eikä tämän murheita ottaa omaksi taakakseen. NOVAT-ryhmässä on lupa olla itseään varten ja harjoitella rajojen asettamista, kunhan sen tekee toisia kunnioittaen.
 7. Kokousjärjestyksen noudattaminen. Kokousjärjestys luo tapaamisille turvalliset ja selkeät raamit, siksi sitä on tärkeää noudattaa. Omaa pohdintaa usein helpottaa, jos ajatuksiaan kirjaa etukäteen hieman ylös, esimerkiksi ranskalaisin viivoin. Kynä ja paperia kannattaa varata eteensä myös tapaamisen ajaksi.
 8. Aikataulujen noudattaminen. Ryhmä etenee viikko viikolta sovitussa aikataulussa. Tapaamisen aloitus- ja lopetusajankohdasta on tärkeä pitää kiinni, jotta jokainen voi sovittaa henkilökohtaiset menonsa ryhmässä käyntiin. Jos joku ryhmäläisistä liittyy tapaamiseen myöhässä, tapaamista ei aloiteta alusta, vaan jatketaan siitä, missä ollaan menossa.
 9. Ryhmät ovat päihteistä ja kaupallisen hyödyn tavoittelusta vapaita tiloja. Tapaamiseen ei voi osallistua päihtyneenä.

Toimintaperiaatteet

 1. NOVAT-ryhmässä käsitellään suhdetta omaan itseen ja omaan elämään tavoitteellisesti etenevien pohdintatehtävien ja vapaaehtoisesti hyödynnettävien harjoitustehtävien avulla. Ryhmä ei korvaa ammattiauttajaa (terapiaa tai hoitoa) tai kriisityötä. Jos oma elämäntilanne kriisiytyy ryhmän aikana, olisi tärkeää ottaa yhteyttä Naistenkartanon työntekijään ja hakea myös muuta apua.
 2. Mini-NOVAT on ohjatusti kokoontuva vertaisryhmä, joka kokoontuu joko kasvokkain tai etänä videosovelluksen välityksellä. Tämä tarkoittaa, että ohjaaja on tapaamisissa mukana ja jakaa puheenvuorot. Ohjaajan rooli on kuitenkin kevyt, ja ryhmä toimii samoin periaattein kuin ilman ohjaajaa kokoontuvat NOVAT-vertaisryhmät. Ryhmätyöskentelyyn liittyvissä kysymyksissä, huolissa ja pohdinnoissa voi olla kynnyksettömästi yhteydessä ryhmän ohjaajaan myös ryhmän ulkopuolella. Naistenkartanon työntekijä tukee ryhmää turvallisen ja rakentavan yhdessäolon rakentamisessa. Siksi työntekijä puuttuu tilanteisiin, joissa ryhmätyöskentelyn sääntöjä ei noudateta tai jonkun ryhmäläisen kohdalla tulee esiin huoli vertaistuen riittävyydestä tukimuotona. Ryhmässä käyminen edellyttää jokaiselta ryhmän jäseneltä sääntöihin ja toimintaperiaatteisiin sitoutumista.
 3. Jokaiselle varataan mahdollisuus samanpituiseen puheenvuoroon eli puheenvuorot ajastetaan, jotta ryhmätilanne olisi kaikille turvallinen ja tasavertainen. Ohjaaja huolehtii puheenvuorojen ajastuksesta.Oman puheenvuoron voi käyttää kokonaan tai osittain. Puheenvuoron voi kuitenkin myös jättää väliin, jos siltä joskus tuntuu. NOVAT-ryhmässä vertaisuuden kokemukset syntyvät oman kokemuksen jakamisesta ja muiden kuuntelemisesta.Tapaamiset eivät ole ns. tavallisia vuorovaikutustilanteita, joissa keskustellaan vapaasti ja annetaan neuvoja ja palautetta. On luonnollista, että rutiineihin tottuminen vie hetken aikaa. Se kuuluu ryhmätyöskentelyn prosessiin.
 4. Ryhmissä lähtökohtana on toimia etunimillä. Jos haluat olla ryhmässä tätä anonyymimpi, ilmoitathan siitä Naistenkartanon henkilökunnalle.
 5. Läsnäolo ensimmäisillä tapaamiskerroilla on erityisen tärkeää luottamuksellisen ilmapiirin muodostumisen kannalta. Ryhmässä aloittaminen edellyttää, että pääsee osallistumaan kahdelle ensimmäiselle tapaamiskerralle tai vähintään toiseen niistä.
 6. Poissaoloilmoitukset. Mitä sitoutuneemmin ryhmätyöskentelyyn osallistuu, sitä enemmän ryhmästä saa irti. Sitoutuminen on myös koko ryhmän kannalta tärkeää. On kuitenkin luonnollista, että aina ei pääse osallistumaan ryhmän tapaamiseen. Poissaoloista ilmoittaminen on tärkeää ryhmän yhteishengen ja toimivuuden kannalta. Poissaolot ilmoitetaan ryhmän ohjaajalle joko tekstiviestillä, Whatsapp/Signal-viestillä tai sähköpostitse. Jos et ole kolmeen peräkkäiseen kertaan ilmoittanut poissaolosta, tulkitaan se ryhmätoiminnan keskeyttämiseksi.
 7. Ryhmätoiminnan keskeyttäminen. Jos elämäntilanteesi muuttuu ja ryhmässä käyminen syystä tai toisesta keskeytyy, ilmoitathan siitä ryhmän ohjaajalle.
 8. Yhteydenpito vapaa-aikana. Jos kyseessä on etänä tapaava mini-NOVAT-ryhmä, ei ryhmäläisillä ole samanlaista mahdollisuutta jakaa yhteystietoja keskenään kuin kasvokkain tapaavilla. Jos haluat olla yhteydessä toiseen ryhmäläiseen ryhmän ulkopuolella, voi ryhmän ohjaaja toimia yhteystietojen välittäjänä. Ohjaaja välittää yhteystiedot vain kummankin osapuolen siihen suostuessa, jokaisen oikeutta yksityisyyteen kunnioittaen.

Alkavat ryhmät

Seuraavat ryhmät käynnistyvät toimintakaudella keväällä 2023:

 • Mini-NOVAT 3.-31.5. klo 16-17.45, Pasilan naapuruustalo, os. Asemapäällikönkatu 12 b, 5. krs, 00520 Helsinki. Ei ennakko-ilmoittautumista, voit tulla kokoontumaan vaikka vain kerran!

Käynnissä olevat ryhmät

 • Mini-NOVAT Kirjoittaen, 6.2.-12.3. etänä kirjoittaen verkkoalustalla.
 • Mini NOVAT in English, 13.2.-20.3., Tampere.
 • Mini-NOVAT, 16.2.-16.3.2023, etänä verkossa.
 • Mini-NOVAT Rusetti ry:n jäsenille, 20.3.-24.4. ma klo 17.30-19.30
 • Mini-NOVAT etänä verkossa 13.4.-11.5. klo 14.00-15.45, videoalusta Zoomissa
 • Mini-NOVAT Kirjoittaen 10.4.-14.5., etänä kirjoittaen verkkoalustalla