fbpx

Naiserityistä tarvitaan

Vieraskynäblogi, julkaistu 28.5.2021

”Naiserityistä tarvitaan”, toteavat useat naisten kanssa työtä tekevät järjestöt.

Y-Säätiön NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä- hankkeessa on tehty työtä naisten asunnottomuuden poistamiseksi ja luotu uusia hyviä käytäntöjä. Näissä käytännöissä keskiössä ei ole pelkästään asunnon hakeminen tai vuokranmaksun seuranta, vaan naisten erityisiin tarpeisiin vastaaminen kokonaisvaltaisesti. Naiserityisyys meneekin pintaa syvemmälle. Naisten parissa tehtävässä työssä keskeistä on trauma- ja väkivaltaosaaminen sekä toivotyö, bloggaa NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen.

NEA on ollut mukana kokoamassa naiserityisen työn verkostossa yhteen tietoa siitä, minkälaisesta toiminasta naiset hyötyvät. NEA-hankkeen yhdeksän järjestön tietojen lisäksi tietoa omasta asiakaskunnastaan antoivat koontiin Naistenkartano, Maria Akatemia, Kirkkopalveluiden kokoNAINEN-hanke, A-kiltojen liitto ry/A-kiltatoiminta, Siltavalmennus ry sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset Näkyviksi -hanke. Verkoston tekemät havainnot hyvistä käytännöistä naistyössä voidaan tiivistää kolmeen tärkeään teemaan.

Vain naisille suunnatut palvelut ovat tärkeitä matkalla traumasta ja väkivallasta kohti toivoa ja eheämpää identiteettiä

Naisten kanssa tehtävässä työssä korostuvat kuulluksi tuleminen, kohtaaminen ja luottamuksellisuus. Naisilla on tyypillisesti takana väkivaltaisia ja traumaattisia kokemuksia, joten väkivaltatyön ja traumatyön osaaminen on tärkeää. Esimerkiksi THL:n väkivaltakartoituskysymykset ovat hyödyllinen työväline aiheen puheeksi ottamiseksi.

Työskentelyssä katse kannattaa siirtää tulevaan ja voimavaroihin; itsetunnon ja itsemyötätunnon kohentamiseen, omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, omien rajojen asettamisen tukemiseen ja toivotyöhön.

Tukea tarvitaan uudenlaisen identiteetin luomiseen, pois päihteitä käyttävän, rikollisen tai asunnottoman identiteetistä. Kaikessa tässä on taustalla myös pyrkimys naiseuden vahvistamiseen. Osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen ja vertaisuus tukevat muutoksessa.

Vertaisuutta erilaisissa työmuodoissa

Useissa paikoissa on huomattu, että naistyön keskiössä ovat vain naisille suunnatut palvelut, joissa korostuu usein vertaisuus ja vahvat naistyön elementit. Onnistunutta vertaisuutta voi löytyä verkossa tai kasvokkain, keskustelemalla tai toiminnallisuuden kautta. Vertaisuus voi tapahtua esimerkiksi ryhmässä, kuntoutuspaikassa, kohtaamispaikassa tai asumisyhteisössä. Luottamuksen saaminen ryhmässä on tärkeää, joskin esimerkiksi päihdekulttuurissa eläneille ison työn takana.

Ennalta ehkäisevissä palveluissa esimerkiksi anonyymit chat palvelut, ryhmä ja yksilötyön yhdistäminen tai yleisöluennot tukevat naista havainnoimaan omaa tilannettaan silloin kun oma jaksaminen on vähissä, kun elämä ja identiteetti ovat murroksessa tai pelkää käyttäytyvänsä aggressiivisesti.

Monet toimijat korostavat myös kokemusasiantuntijuuden merkityksellisyyttä naisille annettavassa tuessa. Kokemusasiantuntija antaa vertaistukea, luo toivoa ja osaa tulkita tilanteita oman kokemuksensa kautta eri lailla kuin ammattilainen. Myös kokemusasiantuntija-ammattilainen työparimallista on hyviä kokemuksia.

Vain naisille suunnatut palvelut

Palveluiden tulisikin olla naisille suunnattuja, turvallisia ja matalalla kynnyksellä tavoitettavia ilman vaatimuksia. Hädässä olevan naisen tarpeisiin tulisi vastata välittömästi, esimerkiksi väkivallan uhatessa naisen tulisi päästä turvaan. Luottamuksen rakentamiseen menee paljon aikaan varsinkin sellaisilla naisilla, jotka ovat joutuneet elämässään kohtaamaan paljon huonoa kohtelua. Tukityön jatkumot ovatkin tärkeitä; on hyvä, että sama työntekijä jatkaa naisen tukemista asunnon saannin tai vankilasta vapautumisen jälkeen.

Palveluiden kehittämisessä ja tukityössä tarvitaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä. NEA:ssa tätä työtä tehtiin yhdistämällä asunnottomuustyön, päihdetyön, väkivaltatyön, lapsiperhetyön ja kokemusasiantuntijuuden osaamista.

Naiserityisen työn verkosto kasvaa

Naistyön verkosto sai alkunsa 2019 vuoden loppupuolella, kun muutama naistyötä tekevä järjestö halusi jakaa kokemuksiaan naistyöstä, mukana oli myös Y-Säätiön NEA-hanke. Jo ensimmäisissä tapaamisissa huomattiin, että työmuodoissa on samankaltaisuuksia vaikka kohderyhmät vaihtelevat. Sittemmin verkosto on kasvanut laajaksi valtakunnalliseksi verkostoksi. Toimijat kohtaavat työssään monenlaisia naisia ja tarjoavat erilaisia työmuotoja. Yksi näkemys kuitenkin yhdistää kaikkia; naiserityisiä palveluita tarvitaan.


Leena Lehtonen on toiminut Y-Säätiön NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä-hankkeen projektipäällikkönä. NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEA:n rahoittama valtakunnallinen hanke. Osahankkeina olivat mukana Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. NEA:n päätavoitteena on ollut poistaa naisten asunnottomuutta asumispolkuja turvaamalla.

Leena on kiinnostunut keho-mieli yhteydestä, ja rentoutuu vapaa-ajallaan esimerkiksi pyöräilemällä ja värityskirjojen parissa. Leena tekee väitöskirjaa lapsiperheiden asunnottomuudesta.

NEA-hankkeen päättyessä keväällä 2021 naiserityiseen asunnottomuustyöhön liittyvistä koulutuksista voi kysyä jatkossa Y-Säätiön Asunto ensin verkostokehittäjiltä ja Naistyön verkostoon yhteyttä voi ottaa Naistenkartanon kautta.