fbpx

Omat rajat ja lähisuhteet

Rajat erottavat oman minuuden toisten minuuksista. Rajat ovat puolensa pitämisen ja hyvän läheisyyden välineitä lähi- ja parisuhteissa. Ne toimivat suojina sekä säätelevät etäisyyttä ja läheisyyttä suhteessa toisiin. Rajat ovat sekä ulkoisia (fyysiset rajat) että sisäisiä. Sisäisiä rajoja ovat muun muassa psyykeen, tunteisiin, seksuaalisuuteen ja materiaan liittyvät rajat. Niitä tarvitaan omien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen suojaamiseen sekä itsemme ilmaisemiseen.

Terveet rajat lähisuhteissa

Terveet rajat omaava nainen tunnistaa ja tietää, missä omat ajatukset ja tunteet alkavat ja missä ne loppuvat sekä mihin asti voi toisten elämään puuttua. Mikäli on tarpeellista sanoa ei, nainen ei tunne tästä syyllisyyttä. Syyllisyyden tunteet eivät myöskään estä tekemästä sitä, mikä on itselle parasta.
Terveet rajat omaavalle naiselle parisuhde on hyvä lisä omaan elämään, ei koko elämänsisältö. Naisella on myös omia ystäviä, harrastuksia ja omia elämänalueita, jotka toimivat myös häntä suojaavina rajoina. Nainen osaa nauttia yksin olemisesta ja turvautuu tarvittaessa myös omiin verkostoihin ja asioihin.

Haitalliset rajat ja niiden seuraukset

Naisella voi olla vaikeuksia tunnistaa omia rajojaan lähi- ja parisuhteissa. Epäselvien rajojen taustalla on usein turvan ja hyväksynnän hakeminen toisilta, joita nainen ei ole aiemmassa elämässään riittävästi saanut. Yhteys itseen ja omiin tunteisiin on myös heikko. Mitä enemmän naisen yhteys omiin tunteisiinsa ja sisäiseen maailmaan on poikki, sitä vaikeampi hänen on pitää rajojaan yllä pari- ja lähisuhteissaan.

Opitut mallit ovat voineet kulkea mukana lapsuudesta asti. Omat rajat ovat saattaneet jäädä epäselviksi, koska nainen on oppinut ohittamaan tunteitaan ja tarpeitaan sekä vähättelemään niitä. Naiselle voi olla hankalaa ilmaista itseään, hän ei osaa sanoa ei tai ilmaisee itseään hallitsemattomasti.

Liian lähelle päästäminen kertoo heikoista fyysisistä rajoista ja liiallisesta kiltteydestä, jolloin muut vaikuttavat naisen elämään. Pahimmillaan nainen antaa toisten kaltoin kohdella itseään. Kaltoin kohtelevassa parisuhteessa alun tunnepurkaukset voivat paheta ja muuttua väkivaltaiseksi, jolloin omien rajojen tunteminen olisi erityisen tärkeää.

Toisaalta, naisella voi myös olla tarve kontrolloida tai puuttua toisten elämään huolehtimisen varjolla. Liiallista riippuvuutta toisista voi olla haastavaa tunnistaa itsessään, etenkin jos kiltteydellä, suorittamisella ja liioitellulla vastuun kantamisella on oppinut selviytymään arjestaan. Helpottaakseen oloaan, lievittääkseen paineitaan ja uupumustaan nainen voi alkaa lohduttaa itseään esimerkiksi ruualla tai tissuttelulla.

Rajojen vahvistamista kannattaa harjoitella

Vahvat sisäiset rajat auttavat tasapainoilemaan ihmissuhteissa, joten rajojen tunnistamiseen ja haitallisten rajojen muuttamiseen kannattaa panostaa. Yhteys itseen löytyy omiin tunteisiin, ajatuksiin ja toimintatapoihin tutustumalla. Itseen tutustuminen on haastavaa ja omien vajavaisuuksien löytäminen voi tehdä kipeää. Tulisi opetella puhumaan tunteistaan ja kokemuksistaan häpeän tunteista huolimatta. Kehon viestit ja tuntemukset kertovat käsittelemättömistä tunteista ja epäselvistä rajoista. Näiden ylöskirjaaminen tekee niitä itselle näkyväksi.

Rajojen asettaminen lähisuhteessa
• Rauhoita itsesi esimerkiksi hengityksen avulla – fyysinen raja
• Käytä puheessasi minä-muotoa
• Pidä katsekontakti
• Puhu suoraan toiselle, harjoittele sitä
• Kuuntele toista
• Oman tunteen ja käsityksen asioista voi ilmaista syyttämättä toista
• Huumoriakin voi käyttää, jos sen kokee helpottavan

Miten ei pidä toimia rajojen suhteen?
• Ylä- tai alapuolelle asettuminen
• Toisen syyttäminen tai pilkkaaminen
• Turha anteeksipyytely
• Menneistä muistuttelu
• Raivoaminen tunnepurkauksessa

Vihan tunteiden hyödyntäminen omien rajojen määrittelyssä

Myös rakentava vihan ilmaisu on terveiden rajojen edellytys. Kun tunnistaa oman vihatyylinsä voi alkaa opetella uusia tapoja ilmaista vihaansa ja muokkaamaan rajojaan. Jos hyväksyy vihan tunne-energiana, kuten muutkin tunteet, vihan tunteita voi käyttää terveiden rajojen luomiseen.

Omaan tapaansa ilmaista ja purkaa vihaa saa tuntuman pohtimalla esimerkiksi omia lapsuuden malleja siitä, miten kotona ilmaistiin ja purettiin vihaa läheisille. Voi pohtia olenko esimerkiksi äitini tai isäni kaltainen purkaessani ja ilmaistaessa vihaani? Voi pohtia ja tarkkailla missä tilanteessa antaa toisen kävellä yli ja toinen saa yliotteen. Miten vihan tunteet ilmenevät, kasautuvatko ne esimerkiksi kipuina ja päänsärkyinä?

Lue lisää rajojen merkityksestä rakentavassa vihan ilmaisussa Rakentava viha ja rajat artikkelista.

Lähde: VTL, Naistenkartanon toiminnanjohtaja Helena Palojärven luento ”Omat rajat ja lähisuhteet” 29.1.2018.